International Website

3 สาเหตุหลัก!

ที่ทำให้เครื่องหมายการค้า ไม่ได้รับการจดทะเบียน

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หลังจากที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้เวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และก็มีเครื่องหมายการค้าจำนวนมากที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในบทความนี้ IDG จึงขอนำเสนอ 3 สาเหตุหลัก ที่ทำให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับการจดทะเบียน

  • 1. เครื่องหมายการค้าที่ไม่มี "ลักษณะบ่งเฉพาะ" (มาตรา 7)ลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ซึ่งเรื่องนี้เป็นสาเหตุหลักที่เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติสินค้า เช่น ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าว่า “บิวตี้” ซึ่งแปลว่าความสวยงาม กับรายการสินค้าเครื่องสำอาง นายทะเบียนจะปฏิเสธคำขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากชื่อเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะจุดประสงค์หลักของผู้ใช้เครื่องสำอางก็คือควายสวยงาม หรือใช้แล้วจะสวยงามนั่นเอง
    (ตัวอย่างคำสั่งจริงที่นายทะเบียนพิจารณา)
  • 2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ "เหมือนหรือคล้าย" กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (มาตรา 13 และมาตรา 20)นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถรับจดทะเบียนได้จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้ากำหนดลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ เช่น ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับธงชาติของประเทศใด หรือเครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายขอองค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี เป็นต้น
  • 3. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มี "ลักษณะต้องห้าม" (มาตรา 8)และประการสุดท้าย ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องตรวจสอบก่อนยื่นคำขอแล้วว่าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะในแง่ของชื่อเครื่องหมายการค้าหรือว่ารูปเครื่องหมายการค้า นี่ก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่เครื่องหมายที่ยื่นจะถูกปฏิเสธ

แต่ทั้งนี้ มิใช่ว่าเครื่องหมายที่ถูกนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน จะต้องโดนจำหน่ายออกจากสารบบทันที เพราะ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ได้ให้สิทธิผู้ยื่นคำขอในการชี้แจงเหตุผลและอธิบายเพื่อคัดค้านคำสั่งที่นายทะเบียนพิจารณา โดยผู้เขียนจะขออธิบายในตอนต่อไปครับ

ข้อมูลอ้างอิง : พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

3 สาเหตุหลัก!

ที่ทำให้เครื่องหมายการค้า ไม่ได้รับการจดทะเบียน

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หลังจากที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้เวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และก็มีเครื่องหมายการค้าจำนวนมากที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในบทความนี้ IDG จึงขอนำเสนอ 3 สาเหตุหลัก ที่ทำให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้รับการจดทะเบียน

  • 1. เครื่องหมายการค้าที่ไม่มี "ลักษณะบ่งเฉพาะ" (มาตรา 7)ลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ซึ่งเรื่องนี้เป็นสาเหตุหลักที่เครื่องหมายจะถูกปฏิเสธ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติสินค้า เช่น ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าว่า “บิวตี้” ซึ่งแปลว่าความสวยงาม กับรายการสินค้าเครื่องสำอาง นายทะเบียนจะปฏิเสธคำขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากชื่อเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะจุดประสงค์หลักของผู้ใช้เครื่องสำอางก็คือควายสวยงาม หรือใช้แล้วจะสวยงามนั่นเอง
    (ตัวอย่างคำสั่งจริงที่นายทะเบียนพิจารณา)
  • 2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ "เหมือนหรือคล้าย" กับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (มาตรา 13 และมาตรา 20)นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถรับจดทะเบียนได้จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้ากำหนดลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ เช่น ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับธงชาติของประเทศใด หรือเครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายขอองค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี เป็นต้น
  • 3. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มี "ลักษณะต้องห้าม" (มาตรา 8)และประการสุดท้าย ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องตรวจสอบก่อนยื่นคำขอแล้วว่าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะในแง่ของชื่อเครื่องหมายการค้าหรือว่ารูปเครื่องหมายการค้า นี่ก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่เครื่องหมายที่ยื่นจะถูกปฏิเสธ

แต่ทั้งนี้ มิใช่ว่าเครื่องหมายที่ถูกนายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน จะต้องโดนจำหน่ายออกจากสารบบทันที เพราะ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ได้ให้สิทธิผู้ยื่นคำขอในการชี้แจงเหตุผลและอธิบายเพื่อคัดค้านคำสั่งที่นายทะเบียนพิจารณา โดยผู้เขียนจะขออธิบายในตอนต่อไปครับ

ข้อมูลอ้างอิง : พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down