การปกป้องนวัตกรรมด้วยการจดสิทธิบัตร

IDG เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ซึ่งสามารถเข้าใจนวัตกรรมของคุณอย่างแท้จริง รวมไปถึงนักออกแบบและทีมนักกฎหมายมืออาชีพ ที่ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอน ทั้งการร่างคำขอสิทธิบัตร จัดทำภาพเขียน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบค้นสิทธิบัตร ยื่นจดทะเบียน วิเคราะห์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ โดยการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จดอนุสิทธิบัตร และจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการยื่นสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT อีกทั้งยังจัดการข้อมูลสิทธิบัตรของคุณอย่างเป็นระบบ และสามารถดำเนินการด้านกฎหมายหรือดำเนินการด้านการตลาดหลังการจดสิทธิบัตรได้อีกด้วย

Patent
Search

บริการสืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ของนวัตกรรมทั้งการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยฐานข้อมูลที่ทันสมัยครอบคลุมสิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ เพื่อประเมินโอกาสในการขอรับสิทธิบัตรทั้งไทยและต่างประเทศ

Thailand Patent
Registration

บริการปกป้องนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตรในประเทศไทย ด้วยบริการที่ครบวงจร ทั้งให้คำปรึกษา ร่างสิทธิบัตร จัดทำภาพเขียน ติดตาม จนกระทั่งนวัตกรรมของท่านได้รับการจดทะเบียน

Global Patent
Registration

บริการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ช่วยท่านวางแผนและกลยุทธ์ในการยื่นจดทะเบียนอย่างเหมาะสม ผ่านการยื่นตรงหรือผ่านระบบสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT)

Patent
Analytics

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในไทยและต่างประเทศ ประยุกต์ใช้ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ก้าวนำคู่แข่ง และลดความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม ช่วยวางกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Training
Course

คอร์สอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยนักปฏิบัติที่มีประสบการณ์ตรงด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกับคอร์สอบรมที่หลากหลายตั้งแต่พื้นฐานถึงการปฏิบัติจริง สามารถปรับหลักสูตรได้ตามเป้าหมายขององค์กร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร

IDG พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายพันธมิตรไปทั่วทุกมุมโลก ทางเราสามารถให้บริการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทุกทวีปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในโซนเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา หรือ กลุ่มประเทศอาหรับ โดยดูแลสิทธิบัตรของท่านในต่างประเทศได้แบบครบวงจร อีกทั้งยังช่วยวางกลยุทธ์ในการยื่นจดในต่างประเทศทั้งการยื่นตรง หรือการยื่นจดผ่านระบบ PCT เพื่อให้การขยายตลาดของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

กระบวนการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสิทธิบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลากหลายระดับและรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นๆ เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงภาพรวมของเทคโนโลยีหรือข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งระดับภายในประเทศ ระหว่างประเทศและทั่วโลก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจในตลาด รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของท่านให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในท้องตลาดนั้นๆ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รู้หรือไม่ “ลวดลาย” ที่สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่บนผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏบนกล่อง เช่น กล่องเครื่องสำอาง , กล่องบรรจุสินค้า,กล่องบรรจุอาหาร เป็นต้น ถ้ามีการออกแบบให้เฉพาะเจาะจง
ไม่ซ้ำ เหมือน หรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหรือจำหน่ายแล้ว หรือได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบแล้ว 
 
ก็สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้

บริการใหม่ “Patent Snapshot” พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

Patentsnapshot

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างรายงาน FREE!

Q: การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรคืออะไร?

A: การวิเคราะห์เทคโนโลยีจากข้อมูลสิทธิบัตรโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ช่วยผลักดันธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

 

Q: ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร?

A: ติดตามเทคโนโลยีของบริษัทคู่แข่ง หาช่องว่างทางการตลาด ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา ประเมินโอกาสทางธุรกิจ วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดสรรงบวิจัย และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

Q: สิ่งที่ได้จาก Patent Snapshot” คือ?

o   แนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีที่สนใจตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
o   ความต้องการของตลาดในประเทศต่าง ๆ
o   ผู้เล่นหลักในตลาด และเทคโนโลยีล่าสุด
o   แนวโน้มการยื่นสิทธิบัตรแต่ละประเทศ
o   ตัวอย่างการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพและน่าสนใจ

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 7161 ต่อ 302 หรือ Email: pattaraporn.srg@idgthailand.com (ภัทรภร แสงเรืองอ่อน, เมย)**

Technology Trend
ทำความเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์สิทธิบัตร

Technology Review
หาช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคจากสิทธิบัตร

IP Portfolio Audits
ศึกษากลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเป้าหมายเพื่อมองหาจุดแข็ง/จุดอ่อน

Competitor Monitoring
สร้างความได้เปรียบในการพัฒนาเทคโนโลยีจากการศึกษาสิทธิบัตรของคู่แข่งในอุตสาหกรรม

Technology Transfer Analysis
หาโอกาสในการถ่ายทอดหรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตร

Market Risk Analysis
ลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิบัตรด้วยการศึกษาสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยตรงที่ฝ่ายสิทธิบัตรของเรา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการที่ท่านประสงค์

โทร: 02-011-7161 ถึง 6
ฝ่ายสิทธิบัตร กรุณากด 301, 302, 303, 304
E-Mail: patent@idgthailand.com

line_qr-code
fb_qr-code

“ขอขอบคุณที่ใช้บริการกับ IDG Thailand”

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล


3 + 0 = ?

Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •