International Website

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Tech-Insight #3
Blockchain Reinvent Service Delivery

“การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนาริชมอนด์ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ กับงาน Tech-Insight ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Blockchain : Reinvent Service Delivery การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต จัดโดย IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ IDG โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา

เนื้อหาในงานสัมมนาครั้งนี้ เต็มไปด้วยสาระความรู้ทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนในแง่มุมต่างๆ โดยในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ “บล็อกเชน กับธุรกิจในโลกปัจจุบัน” โดย ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และอาจารย์ประจาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยการนำเสนอ ผลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Blockchain for industries of the future) โดยคุณวีระเวช อรธนาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด และ Ms. Ridhma Dhar : Solution Consultant (Asean) IP Solution, Clarivate Analytics ตามลำดับ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากครับ

และปิดท้ายด้วยการร่วมวิพากษ์ ระหว่าง ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อานวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และอาจารย์ประจาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ คุณวัชระ เอมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จํากัด โดยมี คุณกิตติเทพ จริงจิตร ตัวแทนสิทธิบัตรและผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร บริษัท อินเทลเล็คชวลดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด รับหน้าที่ดำเนินรายการวิพากษ์ เพื่อเจาะลึกให้เห็นภาพรวมของแนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนในมุมมองต่างๆ อย่างรอบด้าน พร้อมข้อเสนอแนะสำคัญ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Tech-Insight #3
Blockchain Reinvent Service Delivery

“การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนาริชมอนด์ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ กับงาน Tech-Insight ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Blockchain : Reinvent Service Delivery การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต จัดโดย IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ IDG โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา

เนื้อหาในงานสัมมนาครั้งนี้ เต็มไปด้วยสาระความรู้ทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนในแง่มุมต่างๆ โดยในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ “บล็อกเชน กับธุรกิจในโลกปัจจุบัน” โดย ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และอาจารย์ประจาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยการนำเสนอ ผลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Blockchain for industries of the future) โดยคุณวีระเวช อรธนาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด และ Ms. Ridhma Dhar : Solution Consultant (Asean) IP Solution, Clarivate Analytics ตามลำดับ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากครับ

และปิดท้ายด้วยการร่วมวิพากษ์ ระหว่าง ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อานวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และอาจารย์ประจาภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ คุณวัชระ เอมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จํากัด โดยมี คุณกิตติเทพ จริงจิตร ตัวแทนสิทธิบัตรและผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร บริษัท อินเทลเล็คชวลดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด รับหน้าที่ดำเนินรายการวิพากษ์ เพื่อเจาะลึกให้เห็นภาพรวมของแนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชนในมุมมองต่างๆ อย่างรอบด้าน พร้อมข้อเสนอแนะสำคัญ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy